scroll down

1. Inledning

Celsius Sweden AB, 556705-5784 (”Celsius” eller ”vi” i någon form) samlar in och annars behandlar personuppgifter om dig när du söker en tjänst hos Celsius. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy ”) innehåller information om vår behandling av personuppgifter i vår roll som personuppgiftsansvarig, inklusive vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och med vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter.  

Tillämpliga dataskyddslagar” avser alla lagar och förordningar, inklusive förordningar utfärdade av relevanta tillsynsmyndigheter, som skyddar individers grundläggande rättigheter och friheter och, i synnerhet, deras rätt till integritet med avseende på behandling av personuppgifter som från tid till annan gäller för detta integritetsmeddelande, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”) samt lagar och förordningar som kompletterar GDPR.

Om inte annat anges ska termer som definieras i GDPR, såsom ”personuppgifter” och ”behandling”, ha samma betydelse i denna Integritetspolicy.  

Med ”personuppgifter” avses all information som kan härledas till en identifierad eller identifierbar person (”registrerad”). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Med ”behandling” avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

2. Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?  

Vi samlar in dina personuppgifter från:

3. När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Rekrytering
3.1.1 Rekrytering av personal, ambassadörer, studentambassadörer och eventpersonal

Om du har sökt ett jobb eller kontaktat oss angående något annat samarbete med Celsius, i egenskap av privatperson, behandlar vi dina personuppgifter för att utvärdera din ansökan, dvs. för att kunna vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.  

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för att på din begäran vidta åtgärder innan ett avtal till vilket du är part ingås (Art. 6 (1) (b) GDPR).

Behandlingen av personnummer är nödvändig för ändamålet med behandlingen.

(c) Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att behandlas tills den tjänst som du har sökt har tillsatts.

Personuppgifterna kommer, med ditt samtycke, att sparas under en period om tolv (12) månader efter ansökan eftersom en ansökan kan vara relevant för en framtida tjänst.  

(c) Mottagare av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. IT-leverantörer och rekryteringsbyråer.

3.2 Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och fullgörande av rättsliga skyldigheter
3.2.1 Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Vi behandlar dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Vi grundar behandlingen av dina personuppgifter på den rättsliga grunden berättigat intresse att tillgodose vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (Art. 6 (1) (f) i GDPR).

Särskilda kategorier av personuppgifter, inklusive uppgifter om brott, behandlas endast om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (Art. 9.2 f i GDPR).

(c) Lagringstid

I Sverige är den allmänna preskriptionstiden för diskrimineringsanspråk två (2) år.

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med rådgivare och myndigheter, t.ex. domstolar, för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

3.2.2 Fullgörande av rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss, t.ex. bokföringsskyldighet och arbetsgivarskyldigheter som t.ex. skatte- och, socialförsäkringsavdragsskyldigheter och skyldigheter gällande migration.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på den rättsliga grunden fullgörande av rättsliga förpliktelser som åvilar den personuppgiftsansvarige (Art. 6 (1) (c) GDPR).

(c) Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som krävs för uppfyllandet av relevant rättslig förpliktelse.  

Enligt den svenska bokföringslagen ska räkenskapsinformation ska sparas fram till och med det sjunde (7) året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.  

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med rådgivare och myndigheter, såsom skattemyndigheter, för att vi ska kunna uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss.

4. Mottagare som vi delar personuppgifter med  

För de ändamål som anges i denna Integritetspolicy kan vi överföra dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer och affärspartners, t.ex. IT-leverantörer. Dessa parter kommer i allmänhet att agera som personuppgiftsbiträden vid behandling av personuppgifter, vilket innebär att de är skyldiga enligt avtal att behandla dina personuppgifter endast på uppdrag av och i enlighet med våra instruktioner. Vi kan också dela personuppgifter inom vår koncern om det behövs för ett anställningsbeslut (baserat på vårt berättigade intresse Art. 6 (1) (f) GDPR).  

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

För det fall vi överför dina personuppgifter till en mottagare i ett land utanför EU/EES, såsom till USA och Storbritannien (”tredje land”), kommer sådan överföring endast att ske om en adekvat skyddsnivå säkerställs i enlighet med ett beslut av EU-kommissionen. Alternativt kommer vi att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har genomförts (såsom de som föreskrivs i EU-kommissionens standardavtalsklausuler). Om det är nödvändigt kommer sådana lämpliga skyddsåtgärder att kompletteras med ytterligare åtgärder för att säkerställa en väsentligen likvärdig nivå av dataskydd som den som finns enligt GDPR.  

Du har rätt att på begäran få en kopia av den dokumentation som visar att nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter när de överförs till ett tredje land. En sådan begäran kan göras genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

Säkerhet

Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina uppgifter är skyddad genom lämpliga säkerhetsåtgärder, beroende på omständigheterna, med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnaden och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken. För att upprätthålla denna garanti har vi även implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåten eller oavsiktlig förstöring, ändring eller utlämnande, felaktig användning, skada, stöld eller förlust genom olyckshändelse eller obehörig tillgång.

Dina rättigheter

Rättigheter i samband med behandling av dina personuppgifter

I samband med vår behandling av dina personuppgifter har du enligt GDPR rätt att göra gällande följande rättigheter.

Rätt till tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte, och, om så är fallet, har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

Rätt till rättelse

Om du uppräcker att personuppgifter om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dina personuppgifter rättade eller kompletterade.

Rätt att invända mot specifik behandling

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål eller, om behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse, av skäl som hänför sig till din specifika situation. Vid en sådan invändning är vi skyldiga att upphöra med behandlingen, såvida vi inte kan visa tvingande berättigade skäl att fortsätta behandlingen och dessa skäl väger tyngre än dina intressen. Vi kan också fortsätta behandlingen som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Behandling för direktmarknadsföring kommer dock alltid att upphöra vid din invändning.

Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter har du rätt att begära begränsning av behandlingen i avvaktan på vår verifiering av om vi kan fortsätta att behandla dem enligt nedan (se avsnittet Rätt till begränsning av behandling).

Om vi efter din invändning inte längre har rätt att behandla dina personuppgifter har du rätt att få personuppgifterna raderade enligt nedan (se avsnittet Rätt till radering).  

Rätt till radering

Du kan få dina personuppgifter raderade under följande omständigheter:

Rätt till begränsning av behandling

Under följande omständigheter kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av dina personuppgifter:

Om du bestrider personuppgifternas korrekthet kommer vi att begränsa behandlingen under en tid som behövs för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.

Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om du har invänt mot behandling, i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Vi kan emellertid även fortsättningsvis behandla dina personuppgifter om du samtycker till det, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

Rätt att återkalla samtycke  

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke. Om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen har du rätt att få de relevanta personuppgifterna raderade enligt ovan (se avsnittet Rätt till radering).  

Rätt till dataportabilitet

Om det inte negativt påverkar andras rättigheter och friheter har du rätt att begära en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas baserat på ditt samtycke eller när behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig samt när personuppgifter har erhållits från dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om hur du kontaktar Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se.  

7. Kontakta oss

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan. Vid behov har vi rätt att ändra och komplettera integritetsmeddelandet.

Den personuppgiftsansvariga är:  

Celsius AB
Mariehällsvägen 37 F  
168 65 Bromma

Tfn: 08-515 185 00

8. Beskrivning av kategorier av personuppgifter

Se tabellen nedan för detaljerad information om vilka personuppgifter som vi behandlar.

Kategorier av personuppgifter Exempel på personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, portkod
Uppgifter i korrespondens Personuppgifter som ingår i din kommunikation med oss
Uppgifter om arbetslivserfarenhet CV, betyg, personligt brev
Personnummer och födelsedatum Fotografier, videor och röstinspelningar
Innehåll i sociala medier Innehåll från konton på sociala medier, t.ex. Instagram och TikTok
Arbetsrelaterad information Titel, befattning, arbetsgivare