Privacy Policy

scroll down

1 Inledning

Celsius Sweden AB, 556705-5784 (”Celsius” eller ”vi” i någon form) samlar in och behandlar personuppgifter om dig när (i) du deltar i våra events eller tävlingar; (ii) interagerar med oss på våra webbplatser, sociala medier eller på annat sätt; eller (iii) när du representerar en affärspartner eller leverantör (inklusive när du agerar som ambassadör) för Celsius. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) innehåller information om den behandling av personuppgifter som vi utför i vår roll som personuppgiftsansvarig, inklusive vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och med vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter.

Tillämpliga dataskyddslagar” avser alla lagar och föreskrifter, inklusive föreskrifter utfärdade av relevanta tillsynsmyndigheter, som skyddar individers grundläggande rättigheter och friheter och, i synnerhet, deras rätt till integritet med avseende på behandling av personuppgifter som från tid till annan gäller för detta integritetsmeddelande, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”) samt lagar och förordningar som kompletterar GDPR.

Om inte annat anges ska termer som definieras i GDPR, såsom ”personuppgifter” och ”behandling”, ha samma betydelse i denna Integritetspolicy.

Med ”personuppgifter” avses all information som kan härledas till en identifierad eller identifierbar person (”registrerad”). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Med ”behandling” avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

2 Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter från:

3 När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Webbplatsbesökare

Vi använder tekniker på vår webbplats för att underlätta användningen av webbplatsen och göra den mer användarvänlig och för att tillhandahålla olika funktioner. Sådana tekniker omfattar t.ex. cookies, pixlar och skript. I vår Cookiepolicy finns mer information om vilka cookies och liknande tekniker vi använder på våra webbplatser och hur du kan hantera dem.

3.1.1 Hantering och administration av våra webbplatser

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera och förbättra våra webbplatser, för att säkerställa att innehållet presenteras på det sätt som är mest effektivt för dig och din enhet och att du som besökare får en positiv upplevelse när du använder vår webbplats.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Vi grundar behandlingen på vårt berättigade intresse att hantera och administrera vår webbplats (Art. 6 (1) (f) GDPR).

(c) Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras för det relevanta syftet under en period om upp till två (2) år efter att du besökte vår webbplats, enligt vad som anges i vår Cookiepolicy.

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. IT- och hostingleverantörer.

3.1.2 Kommunikation med webbplatsbesökare

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig via kontaktformuläret på vår webbplats.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Vi grundar behandlingen på vårt berättigade intresse att kommunicera med våra webbplatsbesökare (Art. 6 (1) (f) GDPR).

(c) Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras för det relevanta ändamålet under en period om två (2) år efter vår kommunikation.

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. IT- och hostingleverantörer.

3.2 Deltagare vid events

3.2.1 Organisera events

Om du deltar i ett event som organiseras eller på annat sätt stöds av oss kan vi behandla dina personuppgifter, inklusive personuppgifter om kostpreferenser och tillgänglighetskrav, i samband med eventet.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Vi grundar behandlingen på vårt berättigade intresse att anordna event (Art. 6 (1) (f) GDPR). Alla särskilda kategorier av personuppgifter behandlas baserat på ditt uttryckliga samtycke (Art. 9 (2) (a) GDPR), för att vi t.ex. ska kunna tillgodose eventuella kostbehov.

(c) Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras för det relevanta ändamålet under en period av sex (6) månader efter eventet.

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. eventbyråer och cateringleverantörer.

3.2.2 Användning av foton och videoinspelningar för marknadsföringsändamål

Om du deltar i ett event som anordnas eller på annat sätt stöds av oss kan vi behandla dina personuppgifter, såsom foton och videoinspelningar av dig som tagits vid eventet, för marknadsföringsändamål i t.ex. våra kanaler i sociala medier.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Vi grundar behandlingen på vårt berättigade intresse att använda innehåll som producerats vid våra event för våra marknadsföringssyften (Art. 6 (1) (f) GDPR).c) Lagringstid Vi kommer inte att använda personuppgifterna i någon ny marknadsföring tio (10) år efter det att materialet först användes. Om du vill att vi ska ta bort något material, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna i slutet av detta meddelande.

(d) Mottagare av personuppgifter Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. marknadsföringsbyråer.

3.2.3 Uppföljning av events

Om du deltar i ett event som anordnas eller på annat sätt stöds av oss, kan vi behandla dina personuppgifter för att följa upp eventet.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund Vi grundar behandlingen på vårt berättigade intresse att följa upp event som vi anordnar (Art. 6 (1) (f) GDPR).

(c) Lagringstid Dina personuppgifter kommer att lagras för det relevanta ändamålet i upp till tre (3) år efter eventet. (d) Mottagare av personuppgifter Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. event- och marknadsföringsbyråer.

3.3 Sociala medier

3.3.1 Besökare på Celsius sociala medier

Om du besöker våra sidor på sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, LinkedIn) är syftet med behandlingen av personuppgifter att säkerställa att innehållet är relevant och presenteras på det mest effektiva sättet för dig och att besökarna får en positiv upplevelse. Om du använder meddelandefunktioner och anslagstavlor uppmanar vi dig att uppföra dig lämpligt och att hålla en god ton. Om vi stöter på våldsamt, trakasserande eller på något annat sätt olämpligt innehåll kan vi när som helst ta bort sådant innehåll. Observera att webbplatser för sociala medier ägs av respektive leverantör av det sociala mediet. Vi har inte full kontroll över våra sociala medier och all information som du kan välja att dela på våra sociala medier kan också användas av leverantören för deras egna oberoende ändamål, som inte omfattas av denna Integritetspolicy. Läs respektive leverantörs integritetspolicy för ytterligare information om hur de kan behandla dina personuppgifter.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och administrera våra sociala medier och tillhandahålla dig innehåll och tjänster på våra sociala medier (Art. 6 (1) (f) GDPR).

(c) Lagringstid Vi hänvisar till respektive socialt mediums integritetspolicy.

(d) Mottagare av personuppgifter När du besöker våra sociala medier delas dina personuppgifter med leverantörerna av de sociala medierna. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer, t.ex. analysleverantörer.

3.4 Kampanjer/tävlingar

3.4.1 För att genomföra kampanjer/tävlingar, inklusive administrera vinster och publicera vinnare

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att du ska kunna delta i kampanjer/tävlingar som vi anordnar, inklusive administrera vinster och publicera vinnare.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund Vi grundar behandlingen av personuppgifter på vårt berättigade intresse att genomföra kampanjer/tävlingar (Art. 6 (1) (f) GDPR).

(c) Lagringstid Dina personuppgifter kommer att lagras för det relevanta syftet under en period om ett (1) år från det att tävlingen avslutats.

(d) Mottagare av personuppgifter Vi kan dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. leverantörer av värdecheckar, i tillämpliga fall.

3.4.2 Att se till att tävlingsreglerna följs

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kontrollera att villkoren för kampanjen/tävlingen efterlevs, t.ex. minimiålder, förbud för anställda och deras anhöriga att delta och att endast ett pris per deltagare kan delas ut.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Vi grundar behandlingen av personuppgifter på vårt berättigade intresse att säkerställa efterlevnaden av villkoren för våra kampanjer/tävlingar (Art. 6 (1) (f) GDPR).

(c) Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras för det relevanta ändamålet under en period om ett (1) år från det att kampanjen/tävlingen avslutats.

3.5 Kommunikation

3.5.1 Kundservice

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du kontaktar oss med en fråga eller ett klagomål.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Vi grundar behandlingen på vårt berättigade intresse att tillhandahålla kundservice (Art. 6 (1) (f) GDPR).

(c) Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras för detta ändamål under en period om upp till tre (3) år från den tidpunkt då ditt kundtjänstärende avslutades.

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. IT-leverantörer.

3.5.2 Förslag och idéer

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du kontaktar oss med idéer om nya smaker, produkter eller kampanjer.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Vi grundar behandlingen på vårt berättigade intresse att ta dina förslag och idéer i beaktande (Art. 6 (1) (f) GDPR).

(c) Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras för detta ändamål under en period om upp till tre (3) år från den tidpunkt då du kontaktade vår kundtjänst.

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. IT-leverantörer.

3.5.3 Kommunikation med kontaktpersoner hos kunder, leverantörer eller andra affärspartners

Om du representerar en (nuvarande eller potentiell) kund, leverantör eller annan affärspartner behandlar vi dina personuppgifter när vi kommunicerar med dig i din egenskap av sådan representant.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att kommunicera med dig i din roll som representant för en (nuvarande eller potentiell) kund, leverantör eller annan affärspartner (Art. 6 (1) (f) GDPR).

(c) Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge vi har ett avtalsförhållande med det företag som du representerar och därefter under en period om upp till fem (5) år.

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. IT-leverantörer.

3.6 Ambassadörer, modeller, fotografer och eventpersonal

3.6.1 Uppfyllande av ambassadörsavtal

Om du är ambassadör för vårt företag kommer vi att behandla dina personuppgifter för att uppfylla ambassadörsavtalet, t.ex. genom att skicka produkter till dig och betala ut eventuell överenskommen ersättning.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Om vi har ett avtal med dig som individ grundar vi behandlingen på vår skyldighet att fullgöra avtalet (Art. 6 (1) (b) GDPR). Om vi har ett avtal med det företag som du är knuten till, grundar vi behandlingen på vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med detta företag (Art. 6 (1) (f) GDPR). Alla särskilda kategorier av personuppgifter behandlas baserat på ditt uttryckliga samtycke (Art. 9 (2) (a) GDPR), för att vi t.ex. ska kunna tillgodose eventuella kostpreferenser. Eventuell behandling av personnummer är nödvändig i syfte att säkerställa att vi ingår avtal med rätt part.

(c) Lagringstid

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i högst fem (5) år efter avtalets upphörande.

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. marknadsföringsbyråer.

3.6.2 Uppfyllande av modellavtal

Om du är modell för vårt företag kommer vi att behandla dina personuppgifter för att uppfylla modellavtalet, t.ex. genom att skicka produkter till dig och betala den överenskomna ersättningen.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Om vi har ett avtal med dig som enskild person grundar vi behandlingen på vår skyldighet att fullgöra avtalet (Art. 6 (1) (b) GDPR). Om vi har ett avtal med det företag som du är knuten till, grundar vi behandlingen på vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med detta företag (Art. 6 (1) (f) GDPR). Eventuell behandling av personnummer är nödvändig i syfte att säkerställa att vi ingår avtal med rätt part.

(c) Lagringstid

Vi kommer dock att behandla dina personuppgifter i högst fem (5) år efter det att avtalet har löpt ut.

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. marknadsföringsbyråer.

3.6.3 Uppfyllande av fotografavtal

Om du är fotograf för vårt företag kommer vi att behandla dina personuppgifter för att uppfylla fotografavtalet, t.ex. genom att skicka produkter till dig och betala den överenskomna ersättningen.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Om vi har ett avtal med dig som individ grundar vi behandlingen på vår skyldighet att fullgöra avtalet (Art. 6 (1) (b) GDPR). Om vi har ett avtal med det företag som du är knuten till, grundar vi behandlingen på vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med detta företag (Art. 6 (1) (f) GDPR). Eventuell behandling av personnummer är nödvändig i syfte att säkerställa att vi ingår avtal med rätt part.

(c) Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras för det relevanta syftet under avtalets löptid och därefter så länge som din profil är relevant för oss. Vi kommer dock att behandla dina personuppgifter i högst fem (5) år efter avtalets upphörande.

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. marknadsföringsbyråer.

3.6.4 Uppfyllande av studentambassadörsavtal

Om du är studentambassadör för vårt företag kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att förse dig med relevanta produkter som du kan marknadsföra och för att betala ut den överenskomna ersättningen.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Om vi har ett avtal med dig som enskild person grundar vi behandlingen på vår skyldighet att fullgöra avtalet (Art. 6 (1) (b) GDPR). Om vi har ett avtal med det företag som du är knuten till, grundar vi behandlingen på vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med det företaget (Art. 6 (1) (f) GDPR). Alla särskilda kategorier av personuppgifter behandlas baserat på ditt uttryckliga samtycke (Art. 9 (2) (a) GDPR), för att vi t.ex. ska kunna tillgodose eventuella kostbehov.

(c) Lagringstid

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i högst fem (5) år efter avtalets upphörande .

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. marknadsföringsbyråer.

3.6.5 Uppfyllande av avtal med eventpersonal

Om du är eventambassadör för vårt företag kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att schemalägga ditt deltagande i våra event och betala ut överenskommen ersättning.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Om vi har ett avtal med dig som individ grundar vi behandlingen på vår skyldighet att fullgöra avtalet (Art. 6.1 b GDPR). Om vi har ett avtal med det företag som du är knuten till grundar vi behandlingen på vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med det företaget (Art. 6 (1) (f) GDPR).

(c) Lagringstid

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i högst fem (5) år efter avtalets upphörande.

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. marknadsföringsbyråer.

3.6.6 Ambassadörssökning

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att hitta profiler som kan vara relevanta som ambassadörer för Celsius. Vi kan använda tredjepartsdatabaser eller nuvarande/tidigare ambassadörers sidor på sociala medier för sådana sökningar.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Om vi har ett avtal med dig som enskild person grundar vi behandlingen på vår skyldighet att fullgöra avtalet (Art. 6.1 b GDPR). Om vi har ett avtal med det företag som du är knuten till baserar vi behandlingen på vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med det företaget (Art. 6 (1) (f) GDPR).

(c) Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras för det relevanta ändamålet så länge vårt samarbete pågår eller ambassadörsprofilen är relevant för våra marknadsföringssyften och upp till fem (5) år efter den senaste aktiviteten som rör din profil.

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, t.ex. marknadsföringsbyråer.

3.7 Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Vi behandlar dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

(a) Kategorier av personuppgifter

Alla personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t.ex.

(b) Rättslig grund

Vi grundar behandlingen av dina personuppgifter på den rättsliga grunden berättigat intresse att tillgodose vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (Art. 6 (1) (f) GDPR). Särskilda kategorier av personuppgifter, inklusive uppgifter om brott, behandlas endast om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (Art. 9 (2) (f) GDPR).

(c) Lagringstid

I Sverige är den allmänna preskriptionstiden för rättsliga anspråk tio (10) år.

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med rådgivare och myndigheter, t.ex. domstolar, för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

3.8 Fullgörande av rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åvilar oss, t.ex. revisionskrav och anställningsrelaterade förpliktelser inom exempelvis skatt, socialförsäkring och migration.

(a) Kategorier av personuppgifter

(b) Rättslig grund

Vi grundar behandlingen av dina personuppgifter på den rättsliga grunden efterlevnad av en rättslig skyldighet som vi omfattas av (Art. 6 (1) (c) GDPR).

(c) Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som krävs enligt relevant rättslig förpliktelse. I Sverige kräver bokföringslagen att bokföringsinformation sparas i sju (7) år efter utgången av det kalenderår under vilket räkenskapsåret avslutades.

(d) Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med rådgivare och myndigheter, såsom skattemyndigheter, för att vi ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss.

3.9 Förändringar i verksamheten, inklusive fusioner och förvärv

3.9.1 Om vi förändrar vår organisation

I händelse av en planerad eller faktisk omorganisation, fusion, förvärv, försäljning, joint venture, överlåtelse eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar och aktier kan vi behöva behandla personuppgifter i syfte att genomföra den aktuella förändringen.

(a) Kategorier av personuppgifter

Potentiellt alla kategorier av personuppgifter, beroende på vad som behövs i varje enskilt fall.

(b) Rättslig grund

Vi grundar behandlingen av dina personuppgifter på den rättsliga grunden berättigat intresse för att underlätta och/eller möjliggöra den planerade eller faktiska omorganisationen, fusionen, förvärvet, försäljningen, joint venture, tilldelningen eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, tillgångar och aktier (Art. 6 (1) (f) GDPR).

(c) Lagringstid

Vi kommer att behandla personuppgifterna tills den aktuella ändringen har genomförts.

(d) Mottagare av personuppgifter

Köpare och externa rådgivare/andra berörda parter och koncernbolag.

3.9.2 När vi förvärvar ett företag

Om vi har köpt alla eller någon del av tillgångarna eller aktierna i ett företag som du har haft en relation med kan vi komma att behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta integritetsmeddelande. Den faktiska behandlingen beror på vilken typ av relation du har med det aktuella företaget.

(a) Kategorier av personuppgifter

Potentiellt alla kategorier av personuppgifter, beroende på vårt behov i varje enskilt fall.

(b) Rättslig grund

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter kan vara vilken som av de rättsliga grunder som nämns ovan, beroende på vilken typ av relation du har med det aktuella företaget.

(c) Lagringstid

Lagringstiden beror på respektive behandlingssyfte.

(d) Mottagare av personuppgifter

Externa rådgivare/andra berörda parter, myndigheter och koncernbolag.

4 Mottagare som vi delar personuppgifter med

För de ändamål som anges i denna Integritetspolicy kan vi överföra dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer och affärspartners i Storbritannien, t.ex. leverantörer av hostingtjänster. Dessa parter kommer i allmänhet att agera som personuppgiftsbiträden vad gäller behandling av personuppgifter, vilket innebär att de är skyldiga enligt avtal att behandla dina personuppgifter endast på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner. I övrigt delar vi personuppgifter enligt följande.

Mottagare Syfte Rättslig grund
Koncernföretag För intern administration, rapportering och externa affärssyften (t.ex. ambassadörsinitiativ eller andra kampanjer). Som ett internationellt företag grundar vi behandlingen på vårt berättigade intresse att driva vår verksamhet på ett effektivt sätt (Art. 6 (1) (f) GDPR).
Transportföretag För att leverera beställda produkter och därmed uppfylla våra skyldigheter enligt kundavtal. Vi grundar behandlingen på vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med våra kunder (Art. 6 (1) (f) GDPR).
Myndigheter (t.ex. Polisen och Skatteverket) och externa revisorer För att uppfylla de rättsliga krav som ställs på oss, t.ex. revisionskrav och anställningsrelaterade förpliktelser inom exempelvis skatt, socialförsäkring och migration samt för att vid behov bistå polisen. Vi grundar behandlingen av dina personuppgifter på den rättsliga grunden fullgörande av en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (Art. 6 (1) (f) GDPR).
Leverantörer av betaltjänster För att möjliggöra betalning av beställda produkter. Vi grundar behandlingen på vårt berättigade intresse att erbjuda effektiva betalningslösningar åt våra kunder (Art. 6 (1) (f) GDPR).
Myndigheter (inklusive domstolar) och juridiska ombud För att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi grundar behandlingen av dina personuppgifter på den rättsliga grunden berättigat intresse att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (Art. 6 (1) (f) GDPR).

Särskilda kategorier av personuppgifter, inklusive uppgifter om brott behandlas endast om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. (Art. 9 (2) (f) GDPR).
Köpare, säljare och externa rådgivare/andra berörda parter För att möjliggöra förändringar av vår verksamhet, t.ex. försäljning eller sammanslagning av hela eller delar av verksamheten. Vi grundar behandlingen på vårt berättigade intresse att genomföra förändringar i vår verksamhet (Art. 6 (1) (f) GDPR).

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

För det fall vi överför dina personuppgifter till en mottagare i ett land utanför EU/EES, såsom till USA och Storbritannien (”tredje land”), kommer sådan överföring endast att ske om en adekvat skyddsnivå säkerställs i enlighet med ett beslut av EU-kommissionen. Alternativt kommer vi att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har genomförts (såsom de som föreskrivs i EU-kommissionens standardavtalsklausuler). Om det anses nödvändigt kommer sådana lämpliga skyddsåtgärder att kompletteras med ytterligare åtgärder för att säkerställa en väsentligen likvärdig nivå av dataskydd som den som finns enligt GDPR.

Du har rätt att på begäran få en kopia av den dokumentation som visar att nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter när de överförs till ett tredje land. En sådan begäran kan göras genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

5 Säkerhet

Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina uppgifter är skyddad genom lämpliga säkerhetsåtgärder, beroende på omständigheterna, med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnaden och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken. För att upprätthålla denna garanti har vi även implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåten eller oavsiktlig förstöring, ändring eller utlämnande, felaktig användning, skada, stöld eller förlust genom olyckshändelse eller obehörig tillgång.

6 Dina rättigheter

Rättigheter i samband med behandling av dina personuppgifter

I samband med vår behandling av dina personuppgifter har du enligt GDPR rätt att göra gällande nedanstående rättigheter.

Rätt till tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte, och, om så är fallet, har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

Rätt till rättelse

Om du uppräcker att personuppgifter om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dina personuppgifter rättade eller kompletterade.

Rätt att invända mot specifik behandling

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål eller, om behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse, av skäl som hänför sig till din specifika situation. Vid en sådan invändning är vi skyldiga att upphöra med behandlingen, såvida vi inte kan visa tvingande berättigade skäl att fortsätta behandlingen och dessa skäl väger tyngre än dina intressen. Vi kan också fortsätta behandlingen som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Behandling för direktmarknadsföring kommer dock alltid att upphöra vid din invändning.

Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter har du rätt att begära begränsning av behandlingen i avvaktan på vår verifiering av om vi kan fortsätta att behandla dem enligt nedan (se avsnittet Rätt till begränsning av behandling).

Om vi efter din invändning inte längre har rätt att behandla dina personuppgifter har du rätt att få personuppgifterna raderade enligt nedan (se avsnittet Rätt till radering).

Rätt till radering

Du kan få dina personuppgifter raderade under följande omständigheter:

Rätt till begränsning av behandling

Under följande omständigheter kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av dina personuppgifter:

Rätt att återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke. Om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen har du rätt att få de relevanta personuppgifterna raderade enligt ovan (se avsnittet Rätt till radering).

Rätt till dataportabilitet

Om det inte negativt påverkar andras rättigheter och friheter har du rätt att begära en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas baserat på ditt samtycke eller när behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig samt när personuppgifter har erhållits från dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om hur du kontaktar Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se.

7 Kontakta oss

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan. Vid behov har vi rätt att ändra och komplettera integritetsmeddelandet.

Kontrollanten är:

Celsius Sverige AB
Mariehällsvägen 37 C
168 65 Bromma
info.se@celsius.com
08-515 185 00

8 Beskrivning av kategorier av personuppgifter

Se tabellen nedan för detaljerad information om vilka personuppgifter som vi behandlar.

Kategorier av personuppgifter Exempel på personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, entrékod
Uppgifter i korrespondens Personuppgifter som ingår i din kommunikation med oss
Uppgifter om arbetslivserfarenhet CV, personligt brev
Betalningsuppgifter Bankkonto, ersättning
Personnummer och födelsedatum
Fotografier, videor och röstinspelningar
Storlek (om vi skickar kläder till dig)
Uppgifter från sociala medier Innehåll från konton på sociala medier, såsom Instagram och TikTok, uppgifter om engagemang för innehåll på sociala medier
Särskilda kategorier av personuppgifter Särskilt medicinska uppgifter eller uppgifter om tillgänglighetskrav, som kan ge oss uppgifter om din hälsa, eller dina specifika kostbehov i samband med ditt deltagande i ett event, som kan ange din religion, t.ex. halal eller kosher.
Användargenererade uppgifter Klick- och besökshistorik, tekniska uppgifter om använda enheter och deras inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform), information om hur du interagerat med oss, inloggningsmetod, vilka sidor och hur länge olika sidor har besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du kommer åt och lämnar tjänsten etc.
Arbetsrelaterad information Titel, befattning, arbetsgivare