Privacy Policy

scroll down

Integritetspolicy för tävlingar via webbplats och sociala medier

Celsius Sweden AB, 556705-5784 (”Celsius” eller ”vi” i någon form) är enligt EU:s dataskyddsförodning (”GDPR”) personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i syfte att genomföra kampanjer i form av tävlingar. Deltagande sker via butik, på Celsius webbplats eller via sociala medier.

Vi samlar bara in de personuppgifter som du har lämnat.

Varför behandlas personuppgifter, med vilket rättsligt stöd och hur länge sparas de?

1. För att genomföra kampanjen/tävlingen, inklusive att administrera vinster och publicera vinnare

Celsius behöver behandla de personuppgifter som du lämnar i form av kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, ålder och tävlingsbidrag) i syfte att genomföra tävlingen, inklusive att utse vinnare, administrera vinster och publicera vinnare.

Rättslig grund: behandlingen av personuppgifter sker med stöd av vårt berättigade intresse att genomföra tävlingar/kampanjer (Art. 6 (1) (f) GDPR).

Lagringstid: uppgifterna raderas inom tolv (12) månader efter genomförd tävling/kampanj.

2. För att kontrollera så att tävlingsvillkoren följs

Celsius behöver behandla personuppgifter för att kontrollera så att tävlingsvillkoren efterlevs, t.ex. minimiålder, förbud mot anställdas och dess närståendes deltagande och villkor om att endast en vinst per deltagare kan utgå.

Rättslig grund: behandlingen av personuppgifter sker med stöd av vårt berättigade intresse att kunna tilllse att villkor för våra tävligar/kampanjer efterlevs (Art. 6 (1) (f) GDPR).

Lagringstid: uppgifterna raderas inom tolv (12) månader efter genomförd tävling/kampanj.

Vilka delas dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med vår leverantörer som vi använder för att genomföra kampanjen/tävlingen, t.ex. för att producera värdecheckar.

I de fall tävlingen genomförs via sociala medier får även de företag som ansvarar för dessa tillgång till dina personuppgifter. I den utsträckning de behandlar personuppgifter såsom personuppgiftsansvariga uppmuntrar vi dig att läsa igenom information som de lämnar om detta.

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Rättigheter enligt GDPR

Om dina personuppgifter behandlas har du ett antal rättigheter enligt enligt GDPR. Här förklaras vilka dessa är och vad de innebär. Notera att rättigheterna inte är absoluta, vilket innebär att alla rättigheter inte är tilämpliga för alla behandlingar av personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om ifall dina personuppgifter behandlas. Där så är fallet har du rätt att få information om bl.a. följande: för vilka ändamål personuppgifterna behandlas, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge personuppgifterna kommer att lagras, vem som kommer att ta del av personuppgifterna och om personuppgifterna kommer att överföras till ett så kallat tredje land (land utanför EU/EES).

Rätt till radering, rättelse och komplettering

Du har rätt att be om att få dina personuppgifter raderade, rättade eller kompletterade.

Notera att det finns flera undantag från rätten till radering, vilket gör att det inte alltid blir aktuellt att tillmötesgå en sådan begäran.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med det menas att personuppgifterna markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsande syften.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter. Uppgifterna får då bara fortsätta att behandlas om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen av att de inte behandlas.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Framställs en sådan invändning får alltså uppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Du har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, det vill säga beslut som fattas helt utan mänsklig inblandning, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka dig.

Dataportabilitet

Dataportabilitet innebär att den som har lämnat sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format har rätt att få ut uppgifterna för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

En förutsättning är dock att uppgifterna lämnats av dig, att de behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig.

Du är välkommen att kontakta oss på följande kontaktuppgifter om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter:

info.se@celsius.com 

Personer vars uppgifter behandlas har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om de anser att deras personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning:

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114

104 20 Stockholm

www.imy.se